04 – Puolivalmisteet

Lujitekuituja käytetään muovien lujittamiseen jatkuvina ja epäjatkuvina kuituina tai jatkojalostetussa muodossa esimerkiksi mattoina, kankaina, kudoksina ja letkupunoksina. Samassa tuotteessa voi olla yhtä tai useampaa lujitekuitua. Jälkimmäisessä tapauksessa on kysymyksessä hybridilujittaminen, joka voidaan suorittaa yhdistämällä tuotetta valmistettaessa eri lujitekuituja kerroksittain tai käyttämällä hybridilujitteita. Hybridilujite on valmistettu kahdesta, harvemmin useammasta lujitekuidusta. Tyypillisiä lujitetuotteita, joita valmistetaan myös hybrideinä, ovat letkupunokset, kudokset, moniaksiaalikankaat, pintahuovat ja letkupunokset. Hybridilujittamisella pyritään hyödyntämään kullekin lujitekuidulle tyypillisiä ominaisuuksia parhaimmalla ja kustannuksellisesti edullisimmalla tavalla.

Lujittamiseen voidaan käyttää myös yhdistelmälujitteita, jotka sisältävät kaksi tai useampia lujitemuotoja. Tyypillisiä yhdistelmätuotteita ovat erilaiset kudoksien tai kuitukimppujen ja mattojen yhdistelmät, joita valmistetaan useilla eri menetelmillä monin muunnelmin. Jos yhdistelmälujite sisältää kahta tai useampaa lujitekuitua on se samalla myös hybridilujite.

Sekä lujitteen että matriisimuovin sisältäviä puolivalmisteita ovat kerta- ja kestomuoviprepregit, SMC- ja BMC-massat, lujite/muovi-yhdistelmätuotteet sekä lujitetut ja täytetyt kestomuovigranulaatit.

Seuraavassa kuvataan tärkeimpien puolivalmisteiden ominaisuudet, valmistus ja käyttöön liittyvät erityispiirteet. Tyypillisiä lopputuotteiden ominaisuuksia kuvataan luvussa 6.

Seuraava luku: 4.1    Lujitetuotteet